Şişli
Acıbadem
MR ( EMAR ) Manyetik Rezonans


About

Kısa adı MR veya MRG olarak adlandırılır ve okunuşu da Emardır. Açılımı Manyetik Rezonans Görüntüleme'dir. Manyetik Rezonans Görüntüleme yani MR, ağrısız, alerjiye yol açacak ilaç verilme zorunluluğu olmayan ve x-ışını gibi zararlı olabilecek araçlar kullanmayan bir tanı tekniğidir.


MR ( EMAR ) Manyetik Rezonans Uygulamalarımız

ÖZEL TETKİKLER


MR Artrografi

Eklem içi yapıların ayrıntılı görüntülenmesini sağlayan tanı yöntemidir. Böylelikle normal MR incelemede görülmesi zor olan yapıların görüntülenmesi sağlanır.. Eklem içine kontrast madde karışımı ince bir iğne ile verilerek eklem kapsülünde şişkinleşme sağlanır Ve kısa bir bekleme süresinden sonar MR incelemesi yapılır.Enjeksiyon ise bazı eklemlerde US yada skopi rehberliğinde yapılır.


MR Urografi

MR Ürografi klinikte çeşitli üriner sistem patolojilerini görüntülemek için kullanılan invaziv (girişimsel) olmayan bir görüntüleme yöntemidir MR ürografi hamile cocuk ve kontrast madde alerji veya renal yetmezliği olan hastalarda konvansiyonel yöntemlere göre tercih edilme sebebidir.


MR Kolanjiyografi

Kolanjiyopankreatografi (MRKP) pankreatik ve biliyer (Safra yolları) sistemin değerlendirilmesinde güvenilirliği kanıtlanmış, girişimsel olmayan bir inceleme tekniğidir. Boylelikle safra yoolarına ait taş, tm. gibi hastalıkların tanısına yardımcı olur.


Meme MR

Mamografi ve ultrasonografiden farklı olarak meme lezyonlarının şekil, kontur, boyut gibi morfolojik özelliklerine ilave olarak meme parankimi ve bu zemindeki kitle lezyonlarının doku perfüzyon karakteristiklerini göstermektedir. Meme MR çekimi için ideal dönem adetin 5. ve 12. günleri arasındadır. Adet dönemi yapılan çekimlerde meme parankimide yoğun kontrast tutarak zemindeki olası kitleyi gizlemektedir. Oral kontraseptif veya hormon replasman tedavisi kullanan olgularda meme MR çekimi ilaçların kesilmesini takiben 2-3 ay sonra yapılmalıdır. Meme MR kontrast madde enjeksiyonu öncesi ve sonrası yapılır. Kontrast madde verildikten sonra 3 boyutlu alınan MR sekansları elde edilir.


MR Bos Akım

Bazi Hidrosefali türlerinin tanısı ve tedavisinin olası yararını belirlemek için başvurulur. Beyin içi boşluklularda bulunlan omurilik sıvısının bazı özelliklerini inceleme yönemidir.


MR Fonksiyonel

Bazı beyin fonksiyonlarının beyinde yer aldığı merkezi gösterebilen bir yöntemdir. Hastanın önceden belirlenmiş komutları (parmak saymak, gözüne yansıtılan imajları sessizce okumak gibi) ardışık olarak yerine getirmesi sonucunda beyinde buna ait merkezdeki kan akımı artar. Ortaya çıkan sinyal intansite artışı renklendirilerek görüntülenir. Böylece hastalıklı bölge ile komşu betin merkezinin komşuşluğu belirlenir.


MR Spektroskopi

Manyetik rezonans spektroskopi beyindeki metabolitlerin miktarını ve dağılımını ölçen bir MR yöntemidir. Bu metabolitlerin kimyasal kompozisyonları arasındaki farklar bir grafik şeklinde gösterilir. Beyin MR incelemelerinde görülen kitle lezyonlarının ayırımında (habis tümör, abse, demiyelinizan hastalık vs) çok yararlı bir incelemedir. Bu hastalıkların ayırımı, tümörlerin habaset derecesinin belirlenmesi tedavi planlaması yönünden hayati önem taşır. Ayrıca cerrahi olarak ve/veya radyoterapi ile tedavi edilmiş hastaların takibinde, tümör nüksü ve radyasyon hasarı ayırımının yapılmasında kritik rol oynar.


MR Anjiografi

MR anjiografi, anevrizmalar (balonlaşma), AVM (damar yumakları), damar darlıkları ve tıkanıkları gibibeyin damar hastalıklarının teşhis ve takibinde kullanılır. MR-anjiografi, her durumda kateter anjiografinin yerini tutan bir tetkik değildir. Hastaların bir kısmında MR-anjiografiye gerek duyulmadan veya MR anjiografiden elde edilen bilgiler üzerine kateter anjiografi yapılması gerekli görülebilir.


Perfüzyon MR

Perfüzyon MR, beyindeki kan akım miktarını ölçemeye ve görüntülemeye yarayan özel bir MR görüntüleme yöntemidir. MR-perfüzyon tetkiki sırasında hastanın kol toplardamarı içine özel bir kontrast madde (boya) enjekte edilir. İnjeksiyonla eş zamanlı olarak beyinden çok hızlı MR görüntüleri alınmaya başlanır. Enjekte edilen boya, beyin atardamarlarına ulaştığında-bu sırada alınmaya devam edilen-MR görüntülerinde sinyal değişimine neden olur. Elde edilen tüm MR görüntüleri, özel bilgisayar yazılımları kullanılarak işlenir ve beyin dokusuna giden kan akımının hızı, hacmi, debisi hesaplanıp, renkli görüntü haritalarına dönüştürülür. MR perfüzyon haritaları ile kan akımının anormal düzeyde azaldığı veya arttığı bölgeler hassas bir şekilde görüntülenebilir.


Difüzyon MR

Difüzyon MR, beyin dokusu içindeki protonların (hidrojen atomları) difüzyon hareketlerine hassas özel bir MR görüntüleme yöntemidir. Beyinin bir bölgesine giden kan akımının kritik bir düzeyin altına inmesi, o bölgede içindeki protonların difüzyon hareketlerinin azalmasına (sitotoksik ödem) neden olur. Kan akımının kritik düzeyin altına düşmesi nedeniyle hasar gören beyin dokusu (infarktus=inme), difüzyon MRile hassas ve hızlı bir şekilde görüntülenebilir. Bu şekilde azalan kan akımı nedeniyle beyinin hangi bölgesinde ve ne kadar büyüklükte bir alanda hasar geliştiğini çok kısa süre içinde saptamak mümkündür.


Traktografi

Beyinde nöronlar (sinir hücreleri) arasındaki iletişim, aksonlar (sinir lifleri) aracılığıyla olur. Aksonlar, beyinde belirli yolaklar (sinir lif demetleri) boyunca ilerleyip, nöron kümelerinin anatomik ve fonksiyonel bağlantısını sağlarlar. Akson demetlerinden oluşan bu yolaklar, beyin fonksiyonlarının sağlıklı şekilde yürütülmesi için çok önemlidir. Bu yolakların herhangi bir nedenle hasar görmesi, ciddi zihinsel fonksiyon kayıplarına neden olur. MR traktografi, akson yolaklarının 3-boyutlu görüntüleme ve haritalama yöntemidir. MR traktografi`yi, özellikle beyin arterio-venöz malformasyon (damar yumağı) ve beyin tümörü hastalarının tedavi planlamasında kullanılır. MR traktografi ile lezyonların beyindeki önemli akson yolakları arasındaki anatomik yakınlığı belirlenir, tedavi bu yolaklara zarar vermeyecek şekilde planlanlanır.


MR ( EMAR ) FİYATLARI

Çağrı Merkezimiz

Laboratuvar ve Görüntüleme hizmetleri ile ilgili profesyonel desteğe mi ihtiyacınız var?

Hemen arayın!