Şişli
Kadıköy

Su Analizleri

 

 

 

 

 

İstanbul Laboratuvarları ve dış laboratuvar ortak çalışması çerçevesinde;

 

 

“KİMYASAL ve MİKROBİYOLOJİK  SU ANALİZLERİMİZ
AKREDİTASYONLU OLARAK SONUÇLANDIRILMAKTADIR “

Su Analizi Kimyasal Akredite


PARAMETRELER:

 • Ph
 • Sertlik
 • Kalsiyum
 • Magnezyum
 • T.Alklinite
 • Nitrit
 • Nitrat
 • Amonyak
 • Serbest Klor
 • Toplam Klor
 • Klorür
 • Elektriksel iletkenlik

  Su Analizi Bakteriyolojik / Mikrobiyolojik Akredite

 • Koliform Bakteri
 • Esherichia Coli
 • Enterekok

 

 

 

Parametreler Analiz Süresi Numune Saklama Süresi  

 

 

BAKTERİYOLOJİK SU ANALİZ PAKETİ (II)

·         Koliform Bakteri

·         Escherichia coli

·         Enterekok

·         Koloni Sayımı 22 ve 37 derecede

·         Clostridium perfingens

·         Pseudomonas aeruginosa

Parametrelerini içermektedir

5-6 gün 7 gün
Fekal Koliform Bakteri
Legionella spp. 10-12 gün 7 gün
KİMYASAL SU ANALİZ PAKETİ (I)

·         pH

·         İletkenlik

·         Nitrit

·         Nitrat

·         Klorür

·         Sülfat

·         Serbest Klor

·         Toplam Klor

·         Sertlik

·         Kalsiyum (Ca)

·         Magnezyum (Mg)

·         Sodyum (Na)

·         Alkalinite

·         Amonyak

Parametrelerini içermektedir

10-12  gün 1 Ay
Renk
Bulanıklık
Koku
Alüminyum
Demir
Bakır
Kadmiyum
Nikel
Çinko

 

SU NUMUNESİ ALMA REHBERİ

İnsani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlara uygunluğunu, suların kalite standartlarının sağlanmasını, suyun niteliği nedeniyle oluşabilecek olumsuz etkiler hakkında tüketici nüfus haberdar edilerek insan sağlığının korunmasını sağlayacak tavsiyelerde bulunulmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla yönetmelikler gereğince düzenli aralıklarla su numunesi alınır.

Kontrol izlemesi; suyun gerekli parametrelere uyup uymadığını belirlemek amacıyla, suyun organoleptik ve mikrobiyolojik kalitesi ve aynı zamanda içme suyu arıtımının yapılması durumunda, bu arıtımın etkili olup olmadığı hakkında düzenli bilgi sağlamak amacıyla yapılır.

 

SU NUMUNESİ ALMA VE KABUL KRİTERLERİ

1. Kimyasal ve mikrobiyolojik numune kapları ( şişeleri ) mutlaka laboratuvardan temin edilmelidir. Numune alma sonunda numuneyi alan kişi tarafından aşağıdaki maddeler doğrultusunda etiketleme yapılmalıdır.

2. Mikrobiyolojik su numunesi alma tekniği aşağıdaki gibi olmalıdır;

3. Numunenin mikrobiyolojik analizinde eğer numune örneği klorlu ise 118 mg/L olacak şekilde sodyum tiyo sülfatlı numune şişelerine alınmalıdır.

4. Numunenin toplam ve serbest klor miktarı dietil-para-fenilen daimin kullanılarak ölçülmelidir.

5. İçme ve kullanma sularının mikrobiyolojik analizi için 500 ml, içme ve kaynak sularının kimyasal analizi için 1000 ml laboratuvar tarafından temin edilen şişelerde veya steril orijinal ambalajında su numunesi getirilmelidir.

6. Kimyasal analiz için su numunesi alma tekniği aşağıdaki gibi olmalıdır;

MUSLUK VEYA POMPA ÇIKIŞINDAN NUMUNE ALMA

Bir çakmak, gazlı bir ocak veya alkol emdirilmiş ve yakılmış bir pamuk tamponla yakarak musluğu bir dakika süreyle sterilize edin. Musluğu dikkatle açın ve 3-5 dakika suyun ortalama bir hızla akmasını bekleyin. Bir kez ayarladıktan sonra musluğu tekrar ayarlamayın. musluk 3 Bir şişe alın ve kapağını dikkatle açın veya tıpasını çıkartın. Kapağını ve koruyucu başlığı aşağı doğru tutarak (numuneyi kirletebilecek toz girişini önlemek için), şişeyi hemen akan suyun altına tutun ve doldurun. Analiz öncesinde çalkalamayı kolaylaştırmak için, şişede hava dolu küçük bir hacim bırakılmalıdır. Tıpayı yerleştirin veya kapağı kapatın ve kahverengi kağıttan koruyucu başlığı ipiyle yerine yerleştirin.

 

KUYU VE BENZERİ YERLERDEN NUMUNE ALMA

Spiral kavrama, Yarım kavrama, Taş Bir parça ip kullanarak temiz bir ağırlığı numune alınacak şişeye bağlayın. 20 metre uzunluğunda, bir sopanın etrafına dolanmış, temiz bir ip alın ve şişeye bağlayın. Ağırlık bağlanmış şişeyi ipi yavaş yavaş açarak kuyuya indirin. Şişenin kuyu duvarlarına değmesine izin vermeyin. Şişeyi tümüyle suyun içine batırın ve kuyunun dibine vurmadan veya herhangi bir tortu kaldırmadan yüzeyin iyice altına indirin. Şişenin dolduğuna kanaat getirdikten sonra, ipi tekrar sopaya sararak şişeyi yukarı çekin. Şişe tamamen dolmuşsa, hava dolu bir hacim açmak için birazını dökün. Daha önce anlatıldığı biçimde şişenin tıpasını veya kapağını kapatın.